Mesačné archívy: Február 2014

Mgr. Rastislav Bílik

psychológ

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia
 • psychoterapia

pr2 Vyštudoval som psychológiu na Trnavskej univerzite. Od ukončenia štúdia v roku 1999 sa venujem psychologickej činnosti v pracovnej i klinickej oblasti. V rokoch 2000-2006 som absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a bol som zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2019 som zapísaný do zoznamu EMDR terapeutov. Zúčastnil som sa mnohých kurzov a seminárov zameraných na psychologickú diagnostiku. Sústavné vzdelávanie je samozrejmou súčasťou výkonu psychologickej činnosti. Okrem dlhoročnej praxe pri využívaní štandardizovaných a overených diagnostických postupov, participujem v súčasnosti aj na výskume a vývoji nových psychodiagnostických metód. Veľký dôraz kladiem najmä na tzv. projektívne metódy, ktoré umožňujú kvalitatívne psychodiagnostické výstupy – ako v klinickej, tak aj pracovnej oblasti.

Hlavným psychoterapeutickým prístupom, s ktorým pracujem, je Gestalt terapia. Ide o prístup, ktorý pomáha nielen “liečiť”, ale aj lepšie spoznávať svoj vlastný potenciál a rozvíjať sa či už v osobnom alebo pracovnom živote. Umožňuje teda nielen zmenu, ale predovšetkým rast.

Pracujem aj EMDR prístupom zameraným na liečbu psychotraumaticky podmienených stavov a prejavov.

Vo svojej praxi sa zameriavam na psychoterapeutickú prácu s dospelými.

Odkaz

klinická  psychologička a psychoterapeutka

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia – 2009 ukončené špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite
 • psychoterapia -  r. 2008 zápis do Zoznamu psychoterapeutov

DSC01486 (2)

PRAX:

 • V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite
 • Od skončenia vysokej školy do r. 2006 som  pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s deťmi rôzneho veku, so širokou škálou problémov, s rodičmi, učiteľmi a to formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie, realizovala som tábory pre deti s poruchami správania
 • Veľmi prínosnou a obohacujúcou bola pre mňa  práca na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári v období 2006 -2008, kde som sa venovala psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej psychoterapii s dospelými klientmi
 • Ďalšie roky som pracovala  na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde moja práca spočívala vo vzdelávaní operátorov a  lekárov na linke 155, v krízovej intervencii a v osobnostnom a profesnom rozvoji zamestnancov formou koučingov

Od roku 2015 sa v súkromnej  praxi venujem psychoterapii detí, adolescentov,  psychoterapii dospelých, párovej terapii

Od roku 2019 som  v tréningovom tíme v Dialógu – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

Od roku 2021 som súčasťou tímu v SIPE – Slovenský psychotraumatologicý inštitút

Výcviky  a Ďalšie vzdelávanie:

 • 1999-2000 –   výcvik v Relaxačno -symbolickej psychoterapii
 • 2000-2004 -  Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2007- Absolvovanie skúšky z psychoterapie podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu
 • 2006 -2010 -  supervízne workshopy – Jay Levin
 • 2014 -  2015 -  postgraduálny 2-ročný výcvik s Felicia Caroll ( USA ) – Gestalt psychoterapia detí a adolecentov – IVGT Praha
 • 2013 – 2014 -  semináre v koučingu
 • 2013 – 2016 -  odborné semináre Úvod do psychoterapie detí a adolescentov – psychoanalytický prístup -  MUDr. Peter Pöthe
 • 2015 – 2016 – Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, zameraný na prácu s traumatickými zážitkami
 • 2017-2018 Výcvik EMDR s deťmi a dospievajúcimi c (Anglicko)
 • 2018 -  Výcvik EMDR – transgeneračná trauma s Helene Delucci (Švajčiarsko)
 • 2018 – 2019 -  Integrácia rodinnej terapie a EMDR práce s traumou. Michele Silvestre (Francúzsko)
 • 2021 – diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch so Suzette Bonn (Holandsko)
 • 2021 . prepojenie EMDR a hrovej terapie – Annie Monaco a Ann Beckley – Forest ( USA)
 • 2022 – Európsky supervízny výcvik pre EMDR prácu s deťmi a adolescentmi

Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenský inštitút pre Psychotraumatológiu a psychoterapiu

 Rozhovory:

Rozhovor o transgenerčnej traume v podcaste Ľudskosť

O Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firmy a organizácie

Pracovná psychodiagnostika

 • posúdenie predpokladov pre výkon profesie v rámci personálnych výberov
 • posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania
 • profesijné osobnostné profily

  Služby v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie

 • participácia na procesoch výberu zamestnancov
 • aplikovanie psychoterapeutických intervencií v organizáciách
 • programy a stratégie zvyšovania psychicky zdravého pracovného prostredia a pracovných vzťahov
 • zvyšovanie životnej spokojnosti a kvality života v prepojení osobného a pracovného života

 Lektorská a tréningová činnosť

 • vzdelávacia činnosť, prednášky a workshopy zamerané na využitie psychologických poznatkov a kompetencií
 • tréningy komunikačných a sociálnych zručností, riešenia konfliktov, efektívnej spolupráce, zvládania stresu, hľadanie zdrojov motivácie
 • individuálny osobnostný a kariérny rozvoj

 

dospelí klienti

Individuálna psychoterapia/konzultácia

 • pomoc pri zvládaní náročných životných situácií
 • psychosomatické ťažkosti
 • stavy depresie, úzkosti, dlhodobé prežívanie stresu
 • prežívanie duševnej nepohody, nespokojnosti so sebou samým
 • zvyšovanie úrovne sebapoznania a osobný rozvoj
 • cvičná psychoterapia pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov
 • supervízia
 • EMDR psychoterapia traumy

 Párová psychoterapia

 • pomoc pri riešení vzťahových a partnerských problémov
 • riešenie partnerských kríz, problémov súvisiacich s rozvodom partnerov