Denné archívy: 23. Marec 2017

EMDR

EMDR – psychoterapia traumy

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Bola vyvinutá americkou terapeutkou Francine Shapiro v r. 1988. Pomáha uvoľniť stres a spracovať nepohodlné emócie sprevádzajúce traumu a bolestné zážitky z minulosti, uložené ako v mysli, tak aj tele.

EMDR predstavuje komplexnú a inovatívnu psychoterapeutickú liečbu. Vo svojich štandardizovaných postupoch kombinuje prvky rôznych psychoterapeutických prístupov s očnými pohybmi alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety) tak, aby sa čo najefektívnejšie pomáhali spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti.

Komu môže EMDR pomôcť

EMDR pomohlo viac ako miliónu ľudí na celom svete, ktorí trpeli napríklad následkami autonehôd, prírodných katastrof, sexuálneho násilia, vojnových zážitkov, vážnych zdravotných alebo osobných strát. Je tiež efektívne pri liečbe trémy, fóbií (ktoré vznikli na základe negatívnych skúseností), zníženého sebavedomia.

Terapia EMDR je vedecky overená a odporúčaná mnohými medzinárodnými organizáciami (napr. Svetovou zdravotníckou organizáciou) pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy.

Týmto spôsobom je možné pracovať s deťmi aj s dospelými.

Ako EMDR funguje

Za normálnych okolností človek stresujúce skúsenosti spracuje spontánne. Ak je však trauma príliš zaplavujúca, prípadne sa opakuje, prirodzená schopnosť spracovať udalosti je preťažená a môže prestať fungovať. Tak sa zablokuje proces samoliečenia a zotavenia a spomienky zostávajú nespracované. V tejto „surovej“ podobe sú uložené v nervovej sústave a spôsobujú mnohé psychické i somatické ťažkosti. Typické je napríklad opakované vynáranie sa veľmi živých spomienok, akoby sa udalosť diala znovu tu a teraz.

EMDR využíva prirodzenú liečivú schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických aj telesných zranení. Úlohou EMDR terapie je pomôcť odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu zotaveniu. Vďaka tomu môže byť liečba pomocou EMDR pomerne rýchla. Spracovaním potlačených pocitov a nespracovaných zážitkov, sa mení aj postoj k nim. Umožňuje prepojenie medzi hemisférami a tým aj odlišné vnímanie negatívnych udalostí. Využíva sa striedavé zameranie pozornosti na traumatický materiál a na bezpečie prítomného okamihu Množstvo sedení potrebných pre liečbu sa však môže výrazne líšiť v závislosti od závažnosti traumatizácie a zdrojov každého človeka.

Viac informácií, ako aj zoznam EMDR terapeutov: www.emdr-sipe.sk

S čím sa na nás môžete obrátiť

 

  • psychosomatické ťažkosti – bolesti brucha, hlavy…
  • úzkostná symptomatika – detské strachy, fóbie, separačná úzkosť, obsedantné prejavy
  • depresívna symptomatika a iné emocionálne problémy
  • poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia
  • adaptačné ťažkosti, problémy v komunikácii, s rovesníkmi
  • traumatické zážitky
  • vývinové ťažkosti (u najmenších detí – problémy so spánkom, kojením, učením sa na nočník, vzdorom, zlozvykmi, enuréza – “pocikávanie sa”, problémy s vyprázdňovaním…)
  • výchovné problémy, problémy v správaní, agresivita, hyperaktivita
  • problémy v rodine, ťažkosti a zmeny v súvislosti s rozvodom rodičov
  • partnerské problémy

Priebeh psychoterapie s dieťaťom

 

1. stretnutie s rodičmi

Na prvé stretnutie je najlepšie, pokiaľ je to možné, aby mohla prísť celá rodina, alebo aspoň členovia žijúci v jednej domácnosti. Pre terapeuta je dôležité vidieť dieťa spolu s rodičmi, súrodencami, zachytiť rodinnú dynamiku, vzťahovú väzbu, to, ako sa dieťa kontaktuje s ostatnými, spoznať,  aké sú zdroje rodiny, čo dieťa potrebuje. Aby terapeut mohol podporiť to čo je v rodine dobré a pracovať s tým, čo je naopak menej funkčné.

To môže pomôcť efektívnejšie nastaviť terapeutický plán a porozumieť, čo sa s dieťaťom deje v aktuálnom vývinovom období, v kontexte rodinného prostredia, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.. Na tomto stretnutí sa nehovorí o dieťati, tak aby to bolo preňho zraňujúce a zahanbujúce, anamnestické údaje, ťažkosti, nejasnosti a otázky sa preberajú potom na stretnutí terapeuta s rodičmi.  Vysvetlíme si spôsob akým stretnutia prebiehajú, Taktiež si stanovíme cieľ stretnutí, podmienky a podpíšete informovaný súhlas, aby som s vašim dieťaťom mohla pracovať.

Potom si vždy po niekoľkých stretnutiach s dieťaťom dohodnem stretnutie zase s rodičmi, kde preberieme ďalší terapeutický plán, prejavy dieťaťa doma, pomenovanie výchovných možností, ďalší vývoj symptomatiky. Na stretnutí sa nepreberá obsah toho, čo dieťa v terapii prináša, nakoľko by to nebolo v súlade s dôverou v terapeutickom vzťahu, ktorá je v terapii na prvom mieste. Dôverný, bezpečný terapeutický vzťah má liečivý potenciál.

 Ďalší priebeh psychoterapie

Najdôležitejšie je nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom, potrebuje sa cítiť bezpečne, čo vyžaduje individuálne dlhý čas. Dôležité je, aby sa cítilo prijaté a akceptované.

Pre dieťa je hra prirodzeným prostriedkom komunikácie, rovnako v nej prejavuje svoj vnútorný svet. Prostredníctvom hry si môže symbolicky prehrať a spracovať rôzne situácie, neukončené záležitosti, emócie a traumatické zážitky, Preto má k dispozícii rôzne figúrky, postavičky, zvieratká, hry. Rovnakým spôsobom má liečivý potenciál aj použitie rôznych tvorivých výtvarných aktivít, práca s hlinou, plastelínou, s kartami.

Veľmi dobre funguje aj  terapeutické pieskovisko, ktoré slúži ako projektívny priestor vnútorného sveta, aj ako diagnostický prostriedok na získanie informácií o dieťati.

V piesku môže dieťa vyjadriť aj to, čo nevie pomenovať slovami. Zároveň je prirodzeným prírodným materiálom, pôsobí relaxačne, podporuje zmyslové vnímanie, rozvoj motoriky. Dieťa môže v pieskovisku experimentovať aj s vodou, čo prináša ďalšie nové zmyslové podnety. Dieťa si v ňom môže uvedomiť svoje prežívanie, potreby, vzťahy, lepšie si porozumieť, prijať, pochopiť a vysporiadať sa s vonkajšou realitou. Taktiež nájsť zdroje, ktoré ho posunú k zrelosti a integrácii jeho vnútorného sveta. Práca v pieskovisku je vhodná aj u starších detí, adolescentov, ale aj dospelých. Znázornenie a zhmotnenie vlastného sveta môže pomôcť k získaniu väčšieho náhľadu na svoj problém..

Gestalt terapia ponúka aj veľa ďalších tvorivých možností, pracuje sa aj s rôznymi bábkami, maňuškami. Ak si dieťa potrebuje osvojiť nové spôsoby správania, užitočné je hranie rolí. Prínosné je aj využitie pohybu, hudby. Veľmi efektívnym nástrojom je aj vytváranie príbehov, cez ktoré sa môže taktiež vysporiadať s tým, čo ho trápi.

U detí je veľmi efektívna aj EMDR terapia, ktorá sa používa na spracovanie rôznych traumatických a stresujúcich zážitkov.