Priebeh psychoterapie s dieťaťom

 

1. stretnutie s rodičmi

Najskôr si dohodnem telefonicky vždy stretnutie s rodičom, ideálne je, ak sa ho môžu zúčastniť obaja rodičia. Toto stretnutie prebieha bez dieťaťa, keďže si spolu preberieme podrobne anamnézu, ťažkosti, pomenujeme charakteristiky vývinového obdobia, v ktorom sa dieťa nachádza, vysvetlíme si spôsob akým stretnutia prebiehajú, možnosti, je tu priestor na rôzne otázky a nejasnosti. Taktiež si stanovíme cieľ stretnutí, podmienky a podpíšete informovaný súhlas, aby som s vašim dieťaťom mohla pracovať.

Potom si vždy po niekoľkých stretnutiach s dieťaťom dohodnem stretnutie zase s rodičmi, kde preberieme ďalší terapeutický plán, prejavy dieťaťa doma, pomenovanie výchovných možností, ďalší vývoj symptomatiky. Na stretnutí sa nepreberá obsah toho, čo dieťa v terapii prináša, nakoľko by to nebolo v súlade s dôverou v terapeutickom vzťahu, ktorá je v terapii na prvom mieste. Dôverný, bezpečný terapeutický vzťah má liečivý potenciál.

 Ďalší priebeh psychoterapie

Najdôležitejšie je nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom, potrebuje sa cítiť bezpečne, čo vyžaduje individuálne dlhý čas. Dôležité je, aby sa cítilo prijaté a akceptované.

Pre dieťa je hra prirodzeným prostriedkom komunikácie, rovnako v nej prejavuje svoj vnútorný svet. Prostredníctvom hry si môže symbolicky prehrať a spracovať rôzne situácie, neukončené záležitosti, emócie a traumatické zážitky, Preto má k dispozícii rôzne figúrky, postavičky, zvieratká, hry. Rovnakým spôsobom má liečivý potenciál aj použitie rôznych tvorivých výtvarných aktivít, práca s hlinou, plastelínou, s kartami.

Veľmi dobre funguje aj  terapeutické pieskovisko, ktoré slúži ako projektívny priestor vnútorného sveta, aj ako diagnostický prostriedok na získanie informácií o dieťati.

V piesku môže dieťa vyjadriť aj to, čo nevie pomenovať slovami. Zároveň je prirodzeným prírodným materiálom, pôsobí relaxačne, podporuje zmyslové vnímanie, rozvoj motoriky. Dieťa môže v pieskovisku experimentovať aj s vodou, čo prináša ďalšie nové zmyslové podnety. Dieťa si v ňom môže uvedomiť svoje prežívanie, potreby, vzťahy, lepšie si porozumieť, prijať, pochopiť a vysporiadať sa s vonkajšou realitou. Taktiež nájsť zdroje, ktoré ho posunú k zrelosti a integrácii jeho vnútorného sveta. Práca v pieskovisku je vhodná aj u starších detí, adolescentov, ale aj dospelých. Znázornenie a zhmotnenie vlastného sveta môže pomôcť k získaniu väčšieho náhľadu na svoj problém..

Gestalt terapia ponúka aj veľa ďalších tvorivých možností, pracuje sa aj s rôznymi bábkami, maňuškami. Ak si dieťa potrebuje osvojiť nové spôsoby správania, užitočné je hranie rolí. Prínosné je aj využitie pohybu, hudby. Veľmi efektívnym nástrojom je aj vytváranie príbehov, cez ktoré sa môže taktiež vysporiadať s tým, čo ho trápi.

U detí je veľmi efektívna aj EMDR terapia, ktorá sa používa na spracovanie rôznych traumatických a stresujúcich zážitkov.