Priebeh psychoterapie s dieťaťom

 

1. stretnutie s rodičmi

Na prvé stretnutie je najlepšie, pokiaľ je to možné, aby mohla prísť celá rodina, alebo aspoň členovia žijúci v jednej domácnosti. Pre terapeuta je dôležité vidieť dieťa spolu s rodičmi, súrodencami, zachytiť rodinnú dynamiku, vzťahovú väzbu, to, ako sa dieťa kontaktuje s ostatnými, spoznať,  aké sú zdroje rodiny, čo dieťa potrebuje. Aby terapeut mohol podporiť to čo je v rodine dobré a pracovať s tým, čo je naopak menej funkčné.

To môže pomôcť efektívnejšie nastaviť terapeutický plán a porozumieť, čo sa s dieťaťom deje v aktuálnom vývinovom období, v kontexte rodinného prostredia, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.. Na tomto stretnutí sa nehovorí o dieťati, tak aby to bolo preňho zraňujúce a zahanbujúce, anamnestické údaje, ťažkosti, nejasnosti a otázky sa preberajú potom na stretnutí terapeuta s rodičmi.  Vysvetlíme si spôsob akým stretnutia prebiehajú, Taktiež si stanovíme cieľ stretnutí, podmienky a podpíšete informovaný súhlas, aby som s vašim dieťaťom mohla pracovať.

Potom si vždy po niekoľkých stretnutiach s dieťaťom dohodnem stretnutie zase s rodičmi, kde preberieme ďalší terapeutický plán, prejavy dieťaťa doma, pomenovanie výchovných možností, ďalší vývoj symptomatiky. Na stretnutí sa nepreberá obsah toho, čo dieťa v terapii prináša, nakoľko by to nebolo v súlade s dôverou v terapeutickom vzťahu, ktorá je v terapii na prvom mieste. Dôverný, bezpečný terapeutický vzťah má liečivý potenciál.

 Ďalší priebeh psychoterapie

Najdôležitejšie je nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom, potrebuje sa cítiť bezpečne, čo vyžaduje individuálne dlhý čas. Dôležité je, aby sa cítilo prijaté a akceptované.

Pre dieťa je hra prirodzeným prostriedkom komunikácie, rovnako v nej prejavuje svoj vnútorný svet. Prostredníctvom hry si môže symbolicky prehrať a spracovať rôzne situácie, neukončené záležitosti, emócie a traumatické zážitky, Preto má k dispozícii rôzne figúrky, postavičky, zvieratká, hry. Rovnakým spôsobom má liečivý potenciál aj použitie rôznych tvorivých výtvarných aktivít, práca s hlinou, plastelínou, s kartami.

Veľmi dobre funguje aj  terapeutické pieskovisko, ktoré slúži ako projektívny priestor vnútorného sveta, aj ako diagnostický prostriedok na získanie informácií o dieťati.

V piesku môže dieťa vyjadriť aj to, čo nevie pomenovať slovami. Zároveň je prirodzeným prírodným materiálom, pôsobí relaxačne, podporuje zmyslové vnímanie, rozvoj motoriky. Dieťa môže v pieskovisku experimentovať aj s vodou, čo prináša ďalšie nové zmyslové podnety. Dieťa si v ňom môže uvedomiť svoje prežívanie, potreby, vzťahy, lepšie si porozumieť, prijať, pochopiť a vysporiadať sa s vonkajšou realitou. Taktiež nájsť zdroje, ktoré ho posunú k zrelosti a integrácii jeho vnútorného sveta. Práca v pieskovisku je vhodná aj u starších detí, adolescentov, ale aj dospelých. Znázornenie a zhmotnenie vlastného sveta môže pomôcť k získaniu väčšieho náhľadu na svoj problém..

Gestalt terapia ponúka aj veľa ďalších tvorivých možností, pracuje sa aj s rôznymi bábkami, maňuškami. Ak si dieťa potrebuje osvojiť nové spôsoby správania, užitočné je hranie rolí. Prínosné je aj využitie pohybu, hudby. Veľmi efektívnym nástrojom je aj vytváranie príbehov, cez ktoré sa môže taktiež vysporiadať s tým, čo ho trápi.

U detí je veľmi efektívna aj EMDR terapia, ktorá sa používa na spracovanie rôznych traumatických a stresujúcich zážitkov.