Archívy kategórií: Nezaradené

EMDR

EMDR – psychoterapia traumy

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Bola vyvinutá americkou terapeutkou Francine Shapiro v r. 1988. Pomáha uvoľniť stres a spracovať nepohodlné emócie sprevádzajúce traumu a bolestné zážitky z minulosti, uložené ako v mysli, tak aj tele.

EMDR predstavuje komplexnú a inovatívnu psychoterapeutickú liečbu. Vo svojich štandardizovaných postupoch kombinuje prvky rôznych psychoterapeutických prístupov s očnými pohybmi alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety) tak, aby sa čo najefektívnejšie pomáhali spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti.

Komu môže EMDR pomôcť

EMDR pomohlo viac ako miliónu ľudí na celom svete, ktorí trpeli napríklad následkami autonehôd, prírodných katastrof, sexuálneho násilia, vojnových zážitkov, vážnych zdravotných alebo osobných strát. Je tiež efektívne pri liečbe trémy, fóbií (ktoré vznikli na základe negatívnych skúseností), zníženého sebavedomia.

Terapia EMDR je vedecky overená a odporúčaná mnohými medzinárodnými organizáciami (napr. Svetovou zdravotníckou organizáciou) pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy.

Týmto spôsobom je možné pracovať s deťmi aj s dospelými.

Ako EMDR funguje

Za normálnych okolností človek stresujúce skúsenosti spracuje spontánne. Ak je však trauma príliš zaplavujúca, prípadne sa opakuje, prirodzená schopnosť spracovať udalosti je preťažená a môže prestať fungovať. Tak sa zablokuje proces samoliečenia a zotavenia a spomienky zostávajú nespracované. V tejto „surovej“ podobe sú uložené v nervovej sústave a spôsobujú mnohé psychické i somatické ťažkosti. Typické je napríklad opakované vynáranie sa veľmi živých spomienok, akoby sa udalosť diala znovu tu a teraz.

EMDR využíva prirodzenú liečivú schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických aj telesných zranení. Úlohou EMDR terapie je pomôcť odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu zotaveniu. Vďaka tomu môže byť liečba pomocou EMDR pomerne rýchla. Spracovaním potlačených pocitov a nespracovaných zážitkov, sa mení aj postoj k nim. Umožňuje prepojenie medzi hemisférami a tým aj odlišné vnímanie negatívnych udalostí. Využíva sa striedavé zameranie pozornosti na traumatický materiál a na bezpečie prítomného okamihu Množstvo sedení potrebných pre liečbu sa však môže výrazne líšiť v závislosti od závažnosti traumatizácie a zdrojov každého človeka.

Viac informácií, ako aj zoznam EMDR terapeutov: www.emdr-sipe.sk

S čím sa na nás môžete obrátiť

 

 • psychosomatické ťažkosti – bolesti brucha, hlavy…
 • úzkostná symptomatika – detské strachy, fóbie, separačná úzkosť, obsedantné prejavy
 • depresívna symptomatika a iné emocionálne problémy
 • poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia
 • adaptačné ťažkosti, problémy v komunikácii, s rovesníkmi
 • traumatické zážitky
 • vývinové ťažkosti (u najmenších detí – problémy so spánkom, kojením, učením sa na nočník, vzdorom, zlozvykmi, enuréza – “pocikávanie sa”, problémy s vyprázdňovaním…)
 • výchovné problémy, problémy v správaní, agresivita, hyperaktivita
 • problémy v rodine, ťažkosti a zmeny v súvislosti s rozvodom rodičov
 • partnerské problémy

Priebeh psychoterapie s dieťaťom

 

1. stretnutie s rodičmi

Na prvé stretnutie je najlepšie, pokiaľ je to možné, aby mohla prísť celá rodina, alebo aspoň členovia žijúci v jednej domácnosti. Pre terapeuta je dôležité vidieť dieťa spolu s rodičmi, súrodencami, zachytiť rodinnú dynamiku, vzťahovú väzbu, to, ako sa dieťa kontaktuje s ostatnými, spoznať,  aké sú zdroje rodiny, čo dieťa potrebuje. Aby terapeut mohol podporiť to čo je v rodine dobré a pracovať s tým, čo je naopak menej funkčné.

To môže pomôcť efektívnejšie nastaviť terapeutický plán a porozumieť, čo sa s dieťaťom deje v aktuálnom vývinovom období, v kontexte rodinného prostredia, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.. Na tomto stretnutí sa nehovorí o dieťati, tak aby to bolo preňho zraňujúce a zahanbujúce, anamnestické údaje, ťažkosti, nejasnosti a otázky sa preberajú potom na stretnutí terapeuta s rodičmi.  Vysvetlíme si spôsob akým stretnutia prebiehajú, Taktiež si stanovíme cieľ stretnutí, podmienky a podpíšete informovaný súhlas, aby som s vašim dieťaťom mohla pracovať.

Potom si vždy po niekoľkých stretnutiach s dieťaťom dohodnem stretnutie zase s rodičmi, kde preberieme ďalší terapeutický plán, prejavy dieťaťa doma, pomenovanie výchovných možností, ďalší vývoj symptomatiky. Na stretnutí sa nepreberá obsah toho, čo dieťa v terapii prináša, nakoľko by to nebolo v súlade s dôverou v terapeutickom vzťahu, ktorá je v terapii na prvom mieste. Dôverný, bezpečný terapeutický vzťah má liečivý potenciál.

 Ďalší priebeh psychoterapie

Najdôležitejšie je nadviazanie dobrého kontaktu s dieťaťom, potrebuje sa cítiť bezpečne, čo vyžaduje individuálne dlhý čas. Dôležité je, aby sa cítilo prijaté a akceptované.

Pre dieťa je hra prirodzeným prostriedkom komunikácie, rovnako v nej prejavuje svoj vnútorný svet. Prostredníctvom hry si môže symbolicky prehrať a spracovať rôzne situácie, neukončené záležitosti, emócie a traumatické zážitky, Preto má k dispozícii rôzne figúrky, postavičky, zvieratká, hry. Rovnakým spôsobom má liečivý potenciál aj použitie rôznych tvorivých výtvarných aktivít, práca s hlinou, plastelínou, s kartami.

Veľmi dobre funguje aj  terapeutické pieskovisko, ktoré slúži ako projektívny priestor vnútorného sveta, aj ako diagnostický prostriedok na získanie informácií o dieťati.

V piesku môže dieťa vyjadriť aj to, čo nevie pomenovať slovami. Zároveň je prirodzeným prírodným materiálom, pôsobí relaxačne, podporuje zmyslové vnímanie, rozvoj motoriky. Dieťa môže v pieskovisku experimentovať aj s vodou, čo prináša ďalšie nové zmyslové podnety. Dieťa si v ňom môže uvedomiť svoje prežívanie, potreby, vzťahy, lepšie si porozumieť, prijať, pochopiť a vysporiadať sa s vonkajšou realitou. Taktiež nájsť zdroje, ktoré ho posunú k zrelosti a integrácii jeho vnútorného sveta. Práca v pieskovisku je vhodná aj u starších detí, adolescentov, ale aj dospelých. Znázornenie a zhmotnenie vlastného sveta môže pomôcť k získaniu väčšieho náhľadu na svoj problém..

Gestalt terapia ponúka aj veľa ďalších tvorivých možností, pracuje sa aj s rôznymi bábkami, maňuškami. Ak si dieťa potrebuje osvojiť nové spôsoby správania, užitočné je hranie rolí. Prínosné je aj využitie pohybu, hudby. Veľmi efektívnym nástrojom je aj vytváranie príbehov, cez ktoré sa môže taktiež vysporiadať s tým, čo ho trápi.

U detí je veľmi efektívna aj EMDR terapia, ktorá sa používa na spracovanie rôznych traumatických a stresujúcich zážitkov.

Mgr. Rastislav Bílik

psychológ

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia
 • psychoterapia

pr2 Vyštudoval som psychológiu na Trnavskej univerzite. Od ukončenia štúdia v roku 1999 sa venujem psychologickej činnosti v pracovnej i klinickej oblasti. V rokoch 2000-2006 som absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a bol som zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2019 som zapísaný do zoznamu EMDR terapeutov. Zúčastnil som sa mnohých kurzov a seminárov zameraných na psychologickú diagnostiku. Sústavné vzdelávanie je samozrejmou súčasťou výkonu psychologickej činnosti. Okrem dlhoročnej praxe pri využívaní štandardizovaných a overených diagnostických postupov, participujem v súčasnosti aj na výskume a vývoji nových psychodiagnostických metód. Veľký dôraz kladiem najmä na tzv. projektívne metódy, ktoré umožňujú kvalitatívne psychodiagnostické výstupy – ako v klinickej, tak aj pracovnej oblasti.

Hlavným psychoterapeutickým prístupom, s ktorým pracujem, je Gestalt terapia. Ide o prístup, ktorý pomáha nielen “liečiť”, ale aj lepšie spoznávať svoj vlastný potenciál a rozvíjať sa či už v osobnom alebo pracovnom živote. Umožňuje teda nielen zmenu, ale predovšetkým rast.

Pracujem aj EMDR prístupom zameraným na liečbu psychotraumaticky podmienených stavov a prejavov.

Vo svojej praxi sa zameriavam na psychoterapeutickú prácu s dospelými.

Odkaz

klinická  psychologička a psychoterapeutka

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia – 2009 ukončené špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite
 • psychoterapia -  r. 2008 zápis do Zoznamu psychoterapeutov

DSC01486 (2)

PRAX:

 • V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite
 • Od skončenia vysokej školy do r. 2006 som  pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s deťmi rôzneho veku, so širokou škálou problémov, s rodičmi, učiteľmi a to formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie, realizovala som tábory pre deti s poruchami správania
 • Veľmi prínosnou a obohacujúcou bola pre mňa  práca na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári v období 2006 -2008, kde som sa venovala psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej psychoterapii s dospelými klientmi
 • Ďalšie roky som pracovala  na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde moja práca spočívala vo vzdelávaní operátorov a  lekárov na linke 155, v krízovej intervencii a v osobnostnom a profesnom rozvoji zamestnancov formou koučingov

Od roku 2015 sa v súkromnej  praxi venujem psychoterapii detí, adolescentov,  psychoterapii dospelých, párovej terapii

Od roku 2019 som  v tréningovom tíme v Dialógu – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

Od roku 2021 som súčasťou tímu v SIPE – Slovenský psychotraumatologicý inštitút

Výcviky  a Ďalšie vzdelávanie:

 • 1999-2000 –   výcvik v Relaxačno -symbolickej psychoterapii
 • 2000-2004 -  Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2007- Absolvovanie skúšky z psychoterapie podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu
 • 2006 -2010 -  supervízne workshopy – Jay Levin
 • 2014 -  2015 -  postgraduálny 2-ročný výcvik s Felicia Caroll ( USA ) – Gestalt psychoterapia detí a adolecentov – IVGT Praha
 • 2013 – 2014 -  semináre v koučingu
 • 2013 – 2016 -  odborné semináre Úvod do psychoterapie detí a adolescentov – psychoanalytický prístup -  MUDr. Peter Pöthe
 • 2015 – 2016 – Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, zameraný na prácu s traumatickými zážitkami
 • 2017-2018 Výcvik EMDR s deťmi a dospievajúcimi c (Anglicko)
 • 2018 -  Výcvik EMDR – transgeneračná trauma s Helene Delucci (Švajčiarsko)
 • 2018 – 2019 -  Integrácia rodinnej terapie a EMDR práce s traumou. Michele Silvestre (Francúzsko)
 • 2021 – diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch so Suzette Bonn (Holandsko)
 • 2021 . prepojenie EMDR a hrovej terapie – Annie Monaco a Ann Beckley – Forest ( USA)
 • 2022 – Európsky supervízny výcvik pre EMDR prácu s deťmi a adolescentmi

Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenský inštitút pre Psychotraumatológiu a psychoterapiu

 Rozhovory:

Rozhovor o transgenerčnej traume v podcaste Ľudskosť

O Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firmy a organizácie

Pracovná psychodiagnostika

 • posúdenie predpokladov pre výkon profesie v rámci personálnych výberov
 • posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania
 • profesijné osobnostné profily

  Služby v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie

 • participácia na procesoch výberu zamestnancov
 • aplikovanie psychoterapeutických intervencií v organizáciách
 • programy a stratégie zvyšovania psychicky zdravého pracovného prostredia a pracovných vzťahov
 • zvyšovanie životnej spokojnosti a kvality života v prepojení osobného a pracovného života

 Lektorská a tréningová činnosť

 • vzdelávacia činnosť, prednášky a workshopy zamerané na využitie psychologických poznatkov a kompetencií
 • tréningy komunikačných a sociálnych zručností, riešenia konfliktov, efektívnej spolupráce, zvládania stresu, hľadanie zdrojov motivácie
 • individuálny osobnostný a kariérny rozvoj

 

dospelí klienti

Individuálna psychoterapia/konzultácia

 • pomoc pri zvládaní náročných životných situácií
 • psychosomatické ťažkosti
 • stavy depresie, úzkosti, dlhodobé prežívanie stresu
 • prežívanie duševnej nepohody, nespokojnosti so sebou samým
 • zvyšovanie úrovne sebapoznania a osobný rozvoj
 • cvičná psychoterapia pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov
 • supervízia
 • EMDR psychoterapia traumy

 Párová psychoterapia

 • pomoc pri riešení vzťahových a partnerských problémov
 • riešenie partnerských kríz, problémov súvisiacich s rozvodom partnerov